КФН вписа емисията акции от увеличението на капитала на „Доверие Обединен холдинг“

Емисията е в размер на 2 763 756 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка

КФН вписа емисията акции от увеличението на капитала на „Доверие Обединен холдинг“

Снимка: Pixabay

(DUH / DOVUHL)
Коментари