КФН е вписала варантите на "Софарма" в регистъра на емитентите на ценни книжа

Емисията е в размер на 44 925 943 броя безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,28 лева за един брой

КФН е вписала варантите на "Софарма" в регистъра на емитентите на ценни книжа

Снимка: Pixabay

(SFA / SFARM)
Коментари